2014-08-25

Kalendarz wyborczy ? wyborów 16 XI 2014 ? burmistrza, radnych rady miejskiej, rady powiatu, sejmiku

Ponieważ pojawia się coraz więcej pytań o kalendarz wyborczy, publikujemy go.

Podstawowe daty to:
•    do dnia 7 października 2014 r. – zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych.
•    do dnia 17 października 2014 r. – zgłaszanie kandydatów na  burmistrza
•    w dniu 14 listopada 2014 r. – zakończenie kampanii wyborczej
•    w dniu 16 listopada 2014 r.  godz. 7.00 - 21.00 – głosowanie

Poniżej wszystkie ważne daty kalendarza wyborczego
 

Kalendarz wyborczy

 Termin wykonania czynności wyborczej

 Treść czynności wyborczej

do dnia 7 września 2014 r.

- podanie do publicznej  wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 17 września 2014 r.

- zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 22 września 2014 r.

- powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw

do dnia 12 października 2014 r.

- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 17 października 2014 r.

do godz. 24. 00

- podanie do publicznej  wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 22 października 2014 r.

 

- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

do dnia 24 października 2014 r.

- przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez PaństwowąKomisję Wyborczą

do dnia 26 października 2014 r.

- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

- powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych
zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy

pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

do dnia 27 października 2014 r.

- rozplakatowanie obwieszczeń:

a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada 2014 r. do godz. 24.00

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 2 listopada 2014 r.

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych

zamiaru glosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

do dnia 7 listopada 2014 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 11 listopada 2014 r.

- składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 14 listopada 2014 r.

o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 15 listopada 2014 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 16 listopada 2014 r.

godz. 7.00 — 21.00

- głosowanie

Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Więcej informacji: http://www.samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.praca.akty/141725/Kalendarz-wyborczy
 


CZYTAJ TAKŻE:
2014-06-22. Kandydaci PiS na Burmistrza – wyniki SONDY Kuriera Porannego. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/367,kandydaci-pis-na-burmistrza--wyniki-sondy-kuriera-porannego.html

2014-06-13. Trójka kandydatów PiS na burmistrza Łap – SONDA w Porannym http://portal.lapy.pl/aktualnosci/358,trojka-kandydatow-pis-na-burmistrza-lap--sonda-w-porannym-.html

2014-06-05. Prawybory PiS na Burmistrza? PiS wskazało trójkę kandydatów. http://www.portal.lapy.pl/aktualnosci/345,prawybory-pis-na-burmistrza-pis-wskazalo-trojke-kandydatow.html

2014-05-06. WYBORY SAMORZĄDOWE XI 2014. http://portal.lapy.pl/strona/304,wybory--xi--2014.html

2014-02-27. Szeptanka – czyli kampania oszczerstw zwolenników władzy. http://www.portal.lapy.pl/urzad-kontroli-plotek/227,szeptanka--czyli-kampania-oszczerstw-zwolennikow-wladzy.html