2013-12-10

KOMUNIKAT dla Współpracowników i Sympatyków Portalu

Informujemy, że Redakcja podjęła decyzję o całkowitym udostępnieniu Portalu (zdjęciu hasła). W ten sposób odnieśliśmy się do coraz liczniej napływających opinii w tej sprawie. Zdjęcie hasła nastąpi uroczyście w 16.12.2013 r. na spotkaniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości z Mieszkańcami.

Redakcja Portalu Łapy wyraźną większością głosów zdecydowała, że Portal zostanie udostępniony wszystkim i odtąd będzie bez hasła. Nie było to jednak stanowisko jednomyślne. Były głosy, żeby Portal  w pełni udostępnić dopiero za rok, po wyborach, aby do tego czasu stanowił on wewnętrzne forum (niedostępne dla politycznych przeciwników i ludzi złej woli) do podawania informacji zastrzeżonych szerszemu gronu i jako takie wewnętrzne narzędzie służył, zwłaszcza w sprawach organizacyjnych, w kampanii wyborczej 2014. O ile trudno się nie zgodzić z racjonalnością takiego myślenia, to jednak zdecydowanie przeważyły opinie, że Portal już ma charakter otwartego biuletynu, nienastawionego na lokalną politykę, ani na wybory, a fakt, że podejmuje tak wiele różnorodnych zagadnień, dotyczących Łap i Ziemi Łapskiej, i już zawiera obszerny materiał o tym, co się dzieje w Łapach, wręcz zmusza do tego, aby się tym podzielić nim z szerokim gronem odbiorców.  Cenniejsze się wydaje, że Portal obszernie pokazuje życie Łap, niż tylko zajmuje się sprawami z działalności radnych i lokalnej polityki samorządowej.

Zakładając rok temu nasz Portal-Biuletyn tego nie zakładaliśmy tak wyraźnie, a przynamniej nie był to wśród nas, twórców Portalu, głos powszechny, czy nawet przeważający, stąd czujemy się w obowiązku z tej zmiany wytłumaczyć. Uważaliśmy, że grono naszych Czytelników będzie powiększać się poprzez użyczanie hasła wyłącznie sympatykom i w ten sposób niejako będziemy tworzyć ideową wspólnotę ludzi, którym zależy na samorządzie, na rozwoju Ziemi Łapskiej, ale też będzie nas łączyć zgodność co do podejmowanych środków, sposobu prowadzenia lokalnej polityki i konkretyzowania najważniejszych celów. Portal miał służyć wewnętrznej debacie w tej sprawie. Nasza strona (dzięki współpracy wielu osób, podpowiadania wielu tematów, wręcz narzucania określonych zagadnień) szybko zaczęła zmierzać w kierunku profesjonalnego i rozbudowanego portalu-biuletynu. W oczywisty sposób zaczęły przeważać tematy niekoniecznie ściśle związane pracą radnych i Rady Miejskiej. Portal faktycznie stał się nie tylko Portalem radnych i najbliższych współpracowników, ale szerokiego grona sympatyków, a przez to coraz bardziej rozszerzał zakres tematyki. Stąd pozostał już tylko ostatni krok do zmiany formuły – ze strony wyłącznie do użytku wewnętrznego  do portalu-biuletynu dostępnego wszystkim. To znacząca zmiana. To jak przejście z informacji przekazywanych konkretnym adresatom do rozdawania i rozsyłania ich wszystkich chętnym. W związku tym, jak pewnie wielu z Państwa zauważyło, w przygotowaniu do całkowitego otwarcia Portalu, usunięte zostały z niego informacje wewnętrzne i komunikaty przeznaczone dla bardzo wąskiego grona oraz materiały robocze. Portal został przez to zubożony, ale takie są wymogi otwarcia.

Nie spodziewamy się, że nasz Portal teraz spotykać się będzie z wielkim zainteresowaniem publiczności, bo to w dużej mierze zależy do częstotliwości wprowadzania nowych informacji oraz ich zakresu. Bardzo skromne środki (Portal jest wydawany całkowicie społecznie) nie pozwalają na to. Stąd nie będziemy mogli odpowiedzieć na wszystkie oczekiwania, jakie się w Portalu pokłada. Nie będziemy w stanie szybko aktualizować danych (nie robi tego nawet gminny portal samorządowy, który ma do dyspozycji cały Urząd i wiele instytucji samorządowych), aby, oczywiście będziemy się starali. Prosimy o wyrozumiałość. Nadal pozostanie to skromny Portal-Biuletyn publikowany wyłącznie dzięki zaangażowaniu wolontariuszy. Tyle że odtąd każdy, kto będzie chciał, może mieć nie tylko dostęp do Portalu, ale dzięki temu może zaangażować się w prace nad nim. Zatem niekoniecznie radykalnie wzroście „nakład” naszego elektronicznego biuletynu, ale na pewno radykalnie ułatwiony zostanie sposób korzystania z niego i możliwość włączenia się w jego tworzenie.

Zasady wypracowane przed rokiem na pierwszych posiedzeniach Redakcji nie zmienią się. Ważne jest poszukiwanie współpracowników i osób pomocnych. Będziemy wdzięczni za pomysły, uwagi i podpowiedzi do Portalu. Tym bardziej, że teraz szersza publiczność zobowiązuje.

Liczymy też na współpracę władz i instytucji samorządowych z Portalem. To, że jest stroną opozycyjną, nie przeszkadza, aby władza z nim współpracowała. Nie sądzimy też, aby przeszkodą były żartobliwe tony, obecne zwłaszcza w Urzędzie Kontroli Plotek. Cechą władzy powinno być to, aby umiała śmiać się z siebie. Jesteśmy przekonani, że władze samorządowe docenią aspekt informacyjny, a także dydaktyczno-pedagogiczny Portalu.  Liczymy, że władza nie zabronią instytucjom  gminnym przesyłać do nas informacji, które są rozsyłane do publikacji na innych portalach, w tym na stronie gminnej. (Bez wyraźnej zgody Burmistrza z pewnością nikt się nie ośmieli). A już zupełnie nie wyobrażamy sobie (trzeba to powiedzieć otwarcie, bo różnie w historii bywało), że jeśli władza z jakichś niezrozumiałych powodów nie będzie Portalu lubić (i będzie go nie lubić), dojdzie do szykanowania tych, którzy z nami podejmą współpracę, że zaczną się, jak już bywało, „śledztwa”, naciski, zastraszenia wobec tych, którzy mają związki z opozycją, z Portalem. Liczymy na obywatelską współpracę, na respektowanie demokratycznych standardów i na prawo do wolności wyrażania opinii.  

Redakcja Portalu